Centrum pěstounských rodin o.s.

Hotline: +420 604 368 072

Čtvrtek 25.07.2024,  svátek má: Jakub
Centrum pěstounských rodin o.s.
Centrum pěstounských rodin o.s.
Připravujeme další akce pro pěstounské rodiny

Veřejný závazek

Tisk
Poslání
Podpora dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči prostřednictvím poradenství a odborné pomoci náhradním rodinám a zájemcům o náhradní rodinnou péči na území Královéhradeckého, Pardubického a Středočeského kraje.
.
 Cílem služby je
1. Spokojené dítě 
2. Vzdělaný a o svých právech a povinnostech informovaný pěstoun
3. Fungující náhradní rodina jako celek
4. Osvětová činnost v oblasti náhradní rodinné péče
5. Získávání nových zájemců o pěstounskou péči
6.Spolupráce se subjekty působícími v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
 
Ad1)
Zájem a blaho dítěte je prvořadým hlediskem v činnosti Centra pěstounských rodin.  Pracovníci průběžně sledují situaci dítěte v náhradní rodině, zjišťují jeho názory, přání, obavy. Jako kritéria spokojenosti vidíme přijímající, láskyplné a bezpečné prostředí, podporující identitu dítěte. Je-li to v zájmu dítěte, zajišťujeme bezpečný a šetrný kontakt s biologickou rodinou, četnost je dána potřebami a situací kontkrétního dítěte. Vyhodnocujeme specifické požadavky dítěte – terapie, doučování. Sledujeme a podporujeme naplňování základních a psychických potřeb dětí, zmírňujeme výchovné problémy.
 
Ad 2)
Pěstouni absolvují vzdělávání v pro ně aktuálních tématech. Jsou informováni o svých právech a povinnostech. Mohou se kdykoliv obracet se svými podněty na pracovníky CPR. Zajišťujeme náhradním rodičům možnost sdílet své zkušenosti, konzultovat specifické problémy
 
Ad3)
Fungování pěstounské rodiny jako celku – nabízíme psychologické a terapeutické služby pro svěřené děti, rodiny a jejich příslušníky. Pěstouni mohou využít odlehčovacích služeb – respitní pobyty, hlídání dětí.
 
Ad 4)
Osvětová činnost – přednášky pro veřejnost (Knihovna města Hradec Králové), letáky na veřejně přístupných místech, webové stránky
 
Ad 6)
Získávání nových zájemců – na základě přednášek, kampaně na oslovení zájemců
 
Ad 7)
Spolupráce se subjekty působícími v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – společná setkávání organizací věnující se pěstounské péči
 
 
Cílová skupina
 
CPR jako doprovázející organizace poskytuje služby:
- pěstounům, poručníkům a jejich rodinám
- dětem svěřeným do náhradní rodinné péče
- biologickým rodinám, jejichž dítě je svěřeno do pěstounské rodiny, která má s CPR uzavřenou „Dohodu o výkonu PP“
- dětem, rodičům a pěstounům na území Královéhradeckého, Pardubického a Středočeského kraje
 
CPR jako organizace zajišťující přípravy poskytuje služby:
- zájemcům o osvojení nebo pěstouskou péči  (působnost Královéhradecký kraj)
 
CPR poskytne pomoc a podporu každému dítěti, které požádá o „ochranu svého života a dalších svých práv (§ 8 zákon o SPOD)
 
Forma a místo poskytování sociální služby
Služba je poskytována terénně v prostředí rodiny při pravidelných
návštěvách sociální pracovnicí. Do terénní práce je zahrnuto poradenství, krizová intervence. Podpůrné, terapeutické služby, poradenství jsou poskytovány převážně ambulantně v prostorách Komunitního centra pro pěstounské rodiny v Hradci Králové, ulice U Náhona 329/18.
Ambulantní služba je poskytována po předchozí domluvě od pondělí do pátku v čase od 9 do 17 hodin. Terénní služba je poskytována v
Královéhradeckém kraji, Pardubickém kraji a Středočeském kraji –
návštěva s rodinou je vždy předem domluvená.
 
 
Zásady činnosti
 
Zaměstnanci postupují v souladu s etickým kodexem zaměstnanců
 
Zájem dítěte– je prvořadým hlediskem v činnosti organizace
 
Zásada respektování dětského názoru– pracovníci zjišťují názor dítěte úměrně věku a schopnostem průběžně na neformálních akcích jako jsou víkendové a respitní pobyty, při setkání rodiny a klíčové pracovnice (alespoň 1x za 2 měsíce) v situaci, kdy dítě buď samo kontaktuje pracovníka.
 
Zásada respektu- pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, věk zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské či politické přesvědčení
 
Zásada mlčenlivosti a diskrétnosti– všichni pracovníci, stážisti a dobrovolníci stvrzují svým podpisem zachování mlčenlivosti týkající se osobních údajů klientů. Pracovník chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb poskytovaných klientovi.
 
Zásada odborného, komplexního poradenství– pracovníci se průběžně vzdělávají na odborných seminářích, rozvíjejí své profesionální kompetence a erudici.
 
Zásada individuálního přístupu
Individuální: respektujeme individuální rozdíly v potřebách dětí a rodin, dle aktuálních potřeb nastavíme adekvátní pomoc.
 
Zásada dostupnosti– pracovníci se snaží vyhovět klientovi ohledně místa a času setkávání, je-li to přínosné pro celkovou spolupráci.
 
fb-share

Napište nám

Rádi Vám odpovíme na jakékoliv dotazy týkající se pěstounské péče.

Jméno: *
E-mail: *
Vzkaz: *
* Před odesláním vzkazu je nutné vyplnit všechny uvedené položky.

S přijatými údaji uživatelů webové stránky je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.