Centrum pěstounských rodin o.s.

Hotline: +420 604 368 072

Pátek 14.06.2024,  svátek má: Roland
Centrum pěstounských rodin o.s.
Centrum pěstounských rodin o.s.
Připravujeme další akce pro pěstounské rodiny

Práva klientů

Tisk
Práva klientů – obecná práva:

1. Právo na osobní svobodu
Význam práva v kontextu služby:
Respektování osobní svobody klienta, právo svobodného rozhodování se, pravidla, kdy lze osobní svobodu omezit
 
 
2. Právo na ochranu soukromí
Význam práva v kontextu služby:
Pravidla pro vstup do domácnosti, respektování nedotknutelnosti obydlí (pověřená osoba nemá dle legislativy možnost vstupu bez pozvání), zachovávání mlčenlivosti
 
3. Právo na lidskou důstojnost
Význam práva v kontextu služby:
Respektování důstojnosti, schopností, kompetencí pěstouna, handicapu, náboženského vyznání
 
4. Právo rovných příležitostí a na ochranu před diskriminací při poskytování služby
Význam práva v kontextu služby:
Pracovník nediskriminuje a zajistí rovný přístup při poskytnutí služby pro každého klienta s ohledem na jeho potřeby a situaci.
 
5. Právo na rodinný život
Význam v kontextu služby:
Pracovníci respektují rodinu jako celek. Dítě má právo na rodinný život spočívající v udržování a rozvíjení vzájemných citových, morálních a sociálních vazeb mezi nejbližšími osobami, má právo na kontakt s oběma biologickými rodiči. Rodina, pěstouni mají právo žítsvůj vlastní život, podle svých hodnot,  přesvědčení a  zvyklostí.
 
6. Právo podat stížnost
Význam v kontextu služby:
Klient je oprávněn podat stížnost, je o tomto právu poučen, je mu sdělen postup.
 
Práva pěstounů a poručníků:
Jedná se o práva vyplývající z uzavřené dohody, pěstouni a poručníci jsou o nich informování před uzavřením dohody a poté průběžně.
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí vymezuje práva pěstounů (osoby pečující a osoby vevidenci) a poručníků:
·poskytování trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené děti (při vyřizování nezbytných osobních záležitostí, při ošetřování osoby blízké, dočasné pracovní neschopnosti, narození dítěte, úmrtí osoby blízké)
·právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené děti v rozsahu alespoň 14 dní vkalendářním roce u dětí starších dvou let
·právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců
·právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti
·právo na pomoc a asistenci při kontaktu s biologickou rodinou a zajištění vhodného prostoru

Stížnost, podnět, připomínka:

Nejste-li spokojeni či přejete-li si vyjádřit připomínku, podnět k naší práci, můžete tak učinit kdykoliv, kterémukoliv pracovníkovi CPR.
 
Forma podání stížnosti a evidence
a)      ústně se zápisem do protokolu
b)      písemně v tištěné podobě na naši adresu U Náhona 329/18, 503 01 Hradec Králové
c)      elektronicky Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
d)     telefonicky 604 368 072
 
Stížnost lze podat jako volně psaný text případně na předepsaném formuláři, který je přílohou.
 
Na koho se obrátit s podáním stížnosti
Stížnosti se mohou adresovat kterémukoliv pracovníkovi CPR, který přímo pracuje s klienty. Každý pracovník má povinnost stížnost zaevidovat. Stížnosti je možné podávat např. na chování a přístup pracovníků a dobrovolníků, organizaci akce, na plánování, realizaci či zhodnocení služby, dodržování etického kodexu či dodržování slušnosti a morálky. Jde-li o nespokojenost s prací klíčového pracovníka, může si klient stěžovat přímo ředitelce organizace.
 
 
Kdo a jakým způsobem stížnost vyřizuje
 
Stížnosti řeší ředitelka organizace. V případě potřeby bude k doplnění stížnosti nebo k vyjádření k jejímu obsahu přizván stěžovatel.
V případě, že je stížnost podána přímo na ředitelku organizace, řeší stížnost členové správní rady.
 
Každá přijatá stížnost se vyřizuje písemně. Klient, který stížnost podal, je s obsahem vyřízené stížnosti seznámen. Lze osobně předat, zaslat emailem nebo doporučeně.
Je-li stížnost podána dítětem – informujeme jej osobně.
Je-li stížnost podána anonymně – obsah vyřízené stížnosti je zveřejněn na nástěnce v prostorách CPR..
 
Lhůty
Stížnost se vyřizuje ve lhůže do 30 dnů ode dne jejího přijetí.
Dojde-li k prodloužení lhůty, informuje o tom CPR klienta, který stížnost podal.
 
 
Postup pro případ, kdy stěžovatel není s vyřízením spokojen nebo řešení stížnosti není v kompetenci CPR
Pokud se stěžovatel domnívá, že jejich stížnost nebyla řádně vyřízena či jinak jsou vážně nespokojeni se službami a chováním pracovníků CPR, mají možnost obrátit se se svou stížností na:
Krajský úrad Královéhradeckého kraje, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, který nám uděloval souhlas k pověření k SPOD, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
Veřejný ochránce práv – Ombudsman: písemně na adresu: Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00  Brno, elektronicky na adresu
 
 
 
 
 
 
 files/Stnost_podnt_oznmen.pdf
 
fb-share

Napište nám

Rádi Vám odpovíme na jakékoliv dotazy týkající se pěstounské péče.

Jméno: *
E-mail: *
Vzkaz: *
* Před odesláním vzkazu je nutné vyplnit všechny uvedené položky.

S přijatými údaji uživatelů webové stránky je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.