Centrum pěstounských rodin o.s.

Hotline: +420 604 368 072

Sobota 18.11.2017,  svátek má: Romana
Centrum pěstounských rodin o.s.
Centrum pěstounských rodin o.s.
Předškolní vzdělávání pro děti od jednoho roku do zahájení předškolní docházky!

Otevíráme dětské skupiny. 
Zápis 13. a 14. 10. 2017.

O nás

Tisk

Centrum pěstounských rodin o.s. – profesionální partner pro pěstouny

Poslání Centra pěstounských rodin

Podpora dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči prostřednictvím poradenství a odborné pomoci náhradním rodinám a zájemcům o náhradní rodinnou péči (dále jen NRP), konkrétně pomoc náhradním rodičům při výchově přijatých dětí, podpora jejich informovanosti, znalosti jejich práv a orientace v nabídce služeb, a tedy pomoc při řešení konkrétní situace a problému, kterým rodina prochází.
Dále se CPR poskytuje službu rodinám, které se ocitly v krizové situaci a jejichž děti byly umístěny do pěstounské péče, nebo pěstounské péče na přechodnou dobu s cílem aktivizace systému rodiny do té míry, aby byl možný návrat dětí do jejich původní rodiny, či alespoň byly udrženy vzájemné pevné vazby mezi rodiči a jejich dětmi.

Cíl služby

Prostřednictvím poradenství a odborné pomoci chceme:
• Zvyšovat informovanost náhradních rodin o jejich právech a pomáhat v jejich naplňování
• Poskytovat informace o nabídce služeb náhradním rodinám
• Podporovat náhradní rodiče v péči o děti a aktivně napomáhat tomu, aby byli stabilní s dobrými rodinnými vztahy a měli dostatek energie pro vytváření stabilního a láskyplného prostředí pro děti.
• Přispívat k začleňování dětí vyrůstajících v náhradních rodinách do běžného života
• Zajistit náhradním rodičům možnost sdílet své zkušenosti, dále se vzdělávat a rozvíjet, konzultovat specifické problémy v oblasti náhradní rodinné peče.
• Sledovat a podporovat naplňovaní základních a psychických potřeb dětí vyrůstajících v náhradních rodinách nutných pro jejich zdravý rozvoj.
• Zmírňovat výchovné obtíže přijatých dětí
• Pomáhat rodinám (a dalším klientům) řešit jejich problémy související s náhradní rodinnou péčí
• Pomáhat při zprostředkování kontaktu dětí v NRP s jejich biologickou rodinou tak, aby kontakt byl pro dítě šetrný a přínosný
• Zvyšovat povědomí veřejnosti o náhradní rodinné péči
• Podporovat spolupráci subjektů působících v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
• Vzdělávat v oblasti NRP odborníky a spolupracující NNO
Cílová skupina
Služby a akce organizace jsou určeny pro pěstouny, poručníky, jejich rodiny a děti vyrůstající v pěstounské rodině, jejich biologické rodiny, nebo osoby, které se o PP zajímají. Služby jsou poskytovány i pro zájemce a příznivce náhradní rodinné peče. Osvětové aktivity jsou určeny pro širokou veřejnost, laickou i odbornou.

Forma a místo poskytování služby

Služba je poskytována terénně v prostředí rodiny při pravidelných návštěvách sociální pracovnicí. Do terénní práce je zahrnuto poradenství, krizová intervence. Podpůrné, terapeutické služby, poradenství jsou poskytovány převážně ambulantně v prostorách Komunitního centra pro pěstounské rodiny v Hradci Králové, ulice U Fotochemy 1602. Ambulantní služba je poskytována po předchozí domluvě od pondělí do pátku v čase od 8 do 18 hodin. Terénní služba je poskytována v Královéhradeckém kraji, Pardubickém kraji a Středočeském kraji – návštěva s rodinou je vždy předem domluvená.

Aktivity Centra pěstounských rodin
Služba poskytovaná rodinám je zaměřena především na následující oblasti:
Provázení a poradenství
• Doprovázení pěstounských rodin (včetně zajištění odborných služeb či asistovaného kontaktu)
• Poradenství (osobní, e-mailové, telefonické)
• Jednorázové akce pro rodiny
Vzdělávací a osvětové aktivity
• Semináře a besedy pro pěstouny
• Vzdělávací víkendy pro pěstouny
• Pobyty pro rodiny se vzděláváním
• Tematické víkendy pro děti vyrůstající v pěstounských rodinách
• Semináře a besedy pro zájemce o PP i PPPD
• Individuální osvěta NRP i NPR na přechodnou dobu
Respitní služby
• Víkendové respitní pobyty
• Program pro děti v době pořádání vzdělávacích seminářů
Ostatní aktivity
• Podpora aktivního trávení volného času dětí vyrůstajících v pěstounských rodinách
• Podpora aktivního trávení volného času pěstounských rodin

Nejsou-li klienti s poskytovanými službami spokojeni, mohou podat stížnost

Centrum pěstounských rodin o. s., považuje všechny stížnosti a připomínky za cenné podněty, které pomáhají zvyšovat kvalitu služeb, zlepšovat přístup pracovníků. I přestože by se stížnost ukázala jako bezdůvodná, nebudeme z toho mít klient žádné důsledky.
Způsob podání stížnosti:
• Písemně na adresu sídla či kanceláře organizace
• Emailem
• Ústně se zápisem do protokolu
Stížnosti se posílají kterémukoliv pracovníkovi CPR. Každý pracovník má povinnost si obsah připomínky zapsat a předat ředitelce organizace. Připomínky a stížnosti je možné podávat na chování a přistup pracovníků a dobrovolníků, organizaci akce, k plánování, realizaci či zhodnoceni služby, dodržovaní etického kodexu či dodržovaní slušnosti a morálky. Jde-li o nespokojenost s prací sociálního pracovníka, může si klient stěžovat ředitelce organizace.
Záznam o stížnosti musí obsahovat:
• Datum sepsání stížnosti
• Datum nebo období, kdy se daná situace vyskytla
• Popis situace či vyjádření stížnosti (co nejvíce detailně)
• Může obsahovat návrh na řešení, případně čeho se klient domáhá, co od stížnosti očekává
• Jméno stěžovatele (v případě, že zadavatel nechce uvést jméno, požadavek je respektován a spis se vede jako anonymní)
Vyřízení stížnosti
Stížnosti se zabývá a vyřizuje ji ředitelka organizace. K zajištění maximální objektivity
zajišťuje další informace od svědků (převážně pracovníků, případně i dalších klientů) a dále zjišťuje
stanovisko od pracovníka, na kterého byla stížnost podaná.
V případě, kdy zjistí, že stížnost je opodstatněna, hledá s daným pracovníkem příčiny situace a to na všech úrovních (únava, podceněni, spěch, prevence, plánovaní, účelné zaviněni apod.) Po analýze příčin následuje zpracování návrhů opatření, které je nutné přijmout pro to, aby se situace již neopakovala.
fb-share

Napište nám

Rádi Vám odpovíme na jakékoliv dotazy týkající se pěstounské péče.

Jméno: *
E-mail: *
Vzkaz: *
* Před odesláním vzkazu je nutné vyplnit všechny uvedené položky.

S přijatými údaji uživatelů webové stránky je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.